BONJOUR 尺寸測量表 下載
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  使用步驟:  
(1) 先按本頁下方按鈕後,Google雲端硬碟即可預視測量表。
(2) 滑鼠移至右上角點選列印。
(3) Google瀏覽器使用者,列印畫面依右圖所示,邊界選擇【無】,再按下列印即可。
(4) 其它瀏覽器使用者,依照個人列印機預設值的不同及電腦設定,建議列印前請確認【請勿使用縮放大小】、【請選擇無邊界】、【無頁首頁尾】【滿版列印】…等, 以確保測量表之刻度精確。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------